Algemene Voorwaarden   Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Salon 038 Haar & Make-up en de klant waarbij op deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk is afgeweken. Het verzorgingsadvies maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden. Eerste consult Het eerste consult is gratis en is erop gericht om de wensen van de klant te bespreken, waarbij Salon 038 vanuit haar expertise de klant van advies voorziet en inzicht geeft in de mogelijkheden, werkwijze, behandelmethoden, prijzen en dergelijke. Betalingsvoorwaarden Bij aanvang van de levering van de diensten door Salon 038 aan de klant, dient de financiële vergoeding voor de diensten van Salon 038 te worden voldaan door de klant. Levering van diensten Salon 038 zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Salon 038 zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over (financiële) consequenties van de afwijking of aanvulling van de behandeling. Afspraken De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Salon 038 melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Salon 038 €50,- aan de klant berekenen. Hier wordt een factuur van toegezonden. Bij het niet voldoen van deze factuur wordt er een incassobureau ingeschakeld. Garantie Er wordt drie maanden garantie verleend op uitgevallen wax hairextensions, een maand op de microring hairextensions en een maand op de hairweave, mits klant zich heeft gehouden aan het door Salon 038 verstrekte verzorgingsadvies. Dit betekent dat hairextensions, die binnen drie maanden na plaatsing uitvallen, kosteloos worden teruggeplaatst en de bevestiging van de hairweave binnen een maand kosteloos opnieuw wordt vastgezet. De garantie is aldus geen ‘niet goed geld terug garantie’. Alleen wanneer u de eventueel uitgevallen plukjes bewaart en meeneemt naar Salon 038 zal Salon 038 de plukjes kosteloos terugplaatsen. De garantie geldt dus ten aanzien van de kwaliteit van het inzetten van hairextensions of hairweave en uiteraard niet indien klant ontevreden is over de door de klant gekozen stijl of kleur van de hairextensions die reeds in ontvangst zijn genomen door klant. Bij het kleuren, wassen met zilvershampoo, permanenten of andere chemische behandelingen van het haar vervalt de garantie. U kunt alleen aanspraak maken op de garantie indien u voor het wassen en verzorgen van uw hairextensions of hairweave gebruik maakt c.q. heeft gemaakt van de producten van Salon 038. Andere shampoos en/of verzorgingsproducten kunnen schadelijk zijn voor uw hairextensions of hairweave. Hairextensions of hairweave door een derde en/of aanvullende behandelingen van uzelf of een derde worden aldus niet vergoed. Op het moment dat een derde uw hairextensions of hairweave heeft behandeld dan wel verwijderd vervalt de verleende garantie en is Salon 038 niet gehouden tot het kosteloos terugplaatsen van de uitgevallen plukjes. Aansprakelijkheid Salon 038 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Salon 038 is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding van de klant. Indien u uw hairextensions of hairweave zelf heeft verwijderd dan wel door een derde heeft laten verwijderen is Salon 038 niet aansprakelijk voor eventuele schade aan uw eigen haar ten gevolge van dit verwijderen of voor de schade aan de hairextensions of hairweave. Op het moment dat een derde uw hairextensions of hairweave heeft behandeld is Salon 038 niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de hairextensions of hairweave dan wel uw eigen haar. Salon 038 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een verstoorde hormoonhuishouding, medicijngebruik, stress, zwangerschap, een operatieve ingreep, allergische reacties dan wel andere omstandigheden welke van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van uw eigen haar. Indien het verzorgingsadvies niet wordt nageleefd is Salon 038 niet aansprakelijk voor schade aan het eigen haar dan wel aan de hairextensions of hairweave. Tarieven Salon 038 vermeldt alle tarieven en prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De vermelde prijzen zijn inclusief 6% en 21% BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Voor werkzaamheden van Salon 038 voor 07:30 uur zal Salon 038 een toeslag van €50,- berekenen. Reiskostenvergoeding De door Salon 038 gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding van €0,25 per kilometer. De door Salon 038 gemaakte parkeerkosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Overmacht In geval van overmacht waaronder ziekte kan Salon 038 te allen tijde de opdracht gedeeltelijk of geheel annuleren. Facturering wordt dan evenredig aangepast. Bij opdrachten voor een bruidskapsel en bruidsmake-up heeft Salon 038 de beschikbaarheid over enkele collega’s die de opdracht eventueel kunnen overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven. Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, onlusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. Indien Salon 038 door overmacht haar leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig kan nakomen is zij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks te haar keuze. Ingeval van overmacht kan de wederpartij Salon 038 niet tot schadevergoeding aanspreken. Klachten Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 5 werkdagen na behandeling of constatering gemeld worden. Salon 038 moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven. Indien de klacht gegrond is zal Salon 038 zorgdragen voor een gepaste oplossing. Indien u een klacht heeft of indien er sprake is van schade aan uw eigen haar of de hairextensions of hairweave dient u te allen tijde direct contact op te nemen met Salon 038. Salon 038 zal in dat geval proberen om de schade aan uw eigen haar dan wel de hairextensions of hairweave te beperken.
|
_
*